Organocatalytic Asymmetric Cyanosilylation of Nitroalkenes.

DOI Number:

10.1002/chem.201001107

Reaction Category:

Educt:

nitroalkenes, trimethylsilyl cyanide

Product:

beta-cyanonitroalkanes

Catalyst:

(8α,9R)-6′-[[[[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]thioxomethyl]amino]-9-(phenylmethoxy)-1-(phenylmethyl)-Cinchonanium cyanide

Cas No:

1242106-20-2

Cas No:

2143936-34-7